Zakończone

Zakończone

 
 
1. Edukacja społeczności lokalnych - bądź przyjacielem przyrody
 
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku realizuje projekt edukacyjny "Edukacja społeczności lokalnych – bądź przyjacielem przyrody.” Projekt ma na celu przede wszystkim ochronę środowiska przyrodniczego naszego regionu. Głównym terenem działań będzie województwo kujawsko-pomorskie, a w szczególności powiat włocławski.
Głównym celem projektu jest:
rozwijanie zainteresowań biologicznych  i ekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
·         upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
·         poznawanie przez najmłodszych beneficjentów programu najbliższych walorów przyrodniczych,
·         edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
·         zmiana świadomości mieszkańców miasta Włocławek i dbanie o środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia,
·         zmiana nawyków i postaw mieszkańców Włocławka,
 
Odbiorca programu:
            Odbiorcami programu są nauczyciele wszystkich typów szkół, dzieci, młodzież i dorośli (mieszkańcy wsi, małych miasteczek i dużych miast), słuchacze UTW zainteresowani aktywnym wypoczynkiem i problemami ochrony środowiska przyrodniczego.
Odbiorą projektu jest także samorząd lokalny, który chcemy wspierać w działaniach ważnych dla naszego najbliższego środowiska.
 
Zakres planowanych działań zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym:
 
Warsztaty edukacyjne dla słuchaczy UTW – planuje się przeprowadzenie cyku warsztatów dla słuchaczy UTW, które tematycznie związane będą świętami ekologicznymi w Polsce. Planuje się przeprowadzenie 10 spotkań. Dzięki porozumieniu z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej na potrzeby realizacji projektu zostanie udostępniona sala edukacyjna, gdzie odbywać się będą comiesięczne warsztaty.
Zajęcia przyrodnicze pozwolą zaznajomić się uczestnikom z środowiskiem przyrodniczym naszych rejonów. Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku kieruje warsztaty dla seniorów, wykorzystując autorytet dziadka czy babci, którym łatwiej będzie zaangażować do proekologicznych działań wszystkich członków swojej rodziny.
 
Ramowy program spotkań z słuchaczami UTW:
 
1.      Światowy Dzień Konsumenta – promowanie racjonalnych zakupów, postawy ekokonsumenta, zachowań sprawiających, że codzienne wybory są ekologiczne.
2.      Co możemy zrobić dla Ziemi? Warsztaty dotyczące zasobów wody na Ziemi, sposobów jej ochrony, ilości zużywanej wody w gospodarstwie domowym.
3.      Różnorodność biologiczna wokół nas.
4.      Ekologiczny dom – wybór czy konieczność
5.      Aktywni 50 plus - promowanie transportu zbiorowego, aktywności fizycznej i nordic walkingu
6.      Dokarmianie zwierzyny leśnej – warsztaty z tworzenia karmników z ogólnodostępnych materiałów.
7.      Środowisko przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego.
8.      Człowiek jako ekosystem.
9.      Niska emisja – czy wiem czym oddycham?
10.  Zrównoważona gospodarka leśna.
 
Przeprowadzenie warsztatów w szkołach podstawowych na temat form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.
 
Zakup tablic edukacyjnych do wnętrz: tablice wykonane są w najnowszej technice malowania na drewnie. W sali edukacyjnej będą pomocne w prowadzeniu zajęć z zakresu szeroko pojętej ochrony gatunkowej. Planuje się zakup tablic o następującej tematyce: motyle, ryby, grzyby, dzięcioły, sowy.
 
Zakup tablic dydaktycznych. Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku dla wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej doposaży utworzoną „Ścieżkę dydaktyczną” przed wejściem do budynku Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.  Dzięki wystawieniu dodatkowych tablic, prowadzone zajęcia będą bardziej atrakcyjne, dodatkowo każda grupa odwiedzająca Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku oraz Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej będzie mogła zapoznać się z przyrodą najbliższego otoczenia. Dwie z zakupionych tablic chcemy zamieścić na ścieżce przyrodniczej Nadleśnictwa, gdzie bardzo często trenerzy Ligi Ochrony Przyrody Okręgu we Włocławku prowadzą zajęcia.
Copyright ©2017 Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.