Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dla młodzieży szkolnej pod hasłem "MÓJ LAS" XXXV edycja 2021/2022 organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody. 

Prace konkursowe należy składać do dnia 30 listopada 2021r. w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku, mieszczącej się przy ul. Komunalnej 4. 

LIGA OCHRONY PRZYRODY 
Zarząd Główny ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Woda w przyrodzie – kartka z kalendarza „Ile życia w wodzie jest”” w ramach projektu pn. „Mała Retencja – więcej wody dla przyrody” 

 1. Organizatorem konkursu jest Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny w Warszawie z siedzibą przy ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa.
 2. Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczych obszaru badanego podczas zajęć terenowych w ramach projektu „Mała Retencja – więcej wody dla przyrody”. Uczestnictwo w zajęciach terenowych organizowanych w ramach projektu nie jest jednak konieczne aby uczestniczyć w konkursie – mogą w nim brać udział uczniowie z całej Polski.
 3. Konkurs kładzie szczególny nacisk na uwiecznienie i przedstawienie całokształtu badanego obiektu przyrodniczego w formie krajobrazowej.
 4. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach terenowych w ramach projektu.
 5. Konkurs rozstrzygany jest bez podziału na kategorie.
 6. Tematyką konkursu jest przedstawienie ekosystemów wodnych i/lub obiektów przyrodniczy związany z małą retencją oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych badanego obszaru przyrodniczego w ramach projektu. 
 7. Każdy uczestnik przesyła do organizatora jedną fotografię wraz z opisem (miejsce wykonania zdjęcia, opis co przedstawia, ewentualne ciekawostki) w formie papierowej oraz na CD lub przesyła drogą elektroniczną na adres zg@lop.org.pl.
 8. Obowiązujący format zdjęć to 20x30 cm. Papier matowy lub półmatowy. Dowolna technika fotograficzna. 
 9. Zdjęcia oceniane będą przez powołaną komisję. Ocenie zostanie poddana treść zdjęcia, technika wykonania zdjęcia, pomysłowość oraz estetyka wykonania. 
 10. Przesłane na konkurs zdjęcia winny być drugostronnie opisane w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia oraz imię i nazwisko opiekuna szkolnego; adres do korespondencji i nr. tel.; adres szkoły, informacja o miejscu wykonania zdjęcia. Do zdjęcia powinien być dołączony opis zawierający informację o miejscu wykonania zdjęcia, opis co przedstawia zdjęcie itp. itd.
 11. Termin nadsyłania prac mija: 31 października 2021 r.
 12. Prace należy przesłać na adres organizatora: ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa lub dostarczyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. W przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2021 r. 
 14. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
 15. Dla 12 uczestników, których zdjęcia zostaną wyróżnione, organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe. 16. Szczegóły wręczenia nagród organizator ustali indywidualnie z laureatami. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych, w tym do opublikowania ich w kalendarzu LOP na rok 2022. Pozostałe prace będą do odbioru w siedzibie organizatora w terminie do trzech miesięcy od ogłoszenia wyników. Złożenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu. ede ullamcorper amet ullamcorper primis, nam pretium suspendisse neque, a phasellus sit pulvinar vel integer.
Konkurs dla nauczycieli - Projekt scenariusza zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej.
Regulamin Konkursu dla nauczycieli
 Projekt scenariusza zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej 

 1. Organizatorzy Zarząd Główny Ligi Ochrony przyrody w Warszawie w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 2. Cele konkursu - upowszechnianie wiedzy z zakresu małej retencji wykorzystywanej jako narzędzie do zapobiegania powodziom i suszom - przedstawienie problematyki małej retencji - wybranie i promowanie najciekawszych scenariuszy na lekcje z zakresu podstawy programowej i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Warunki uczestnictwa 
 1. Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnej autorskiej pracy lub prac konkursowych zawierających scenariusz zajęć z obszaru podstawy programowej i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z zakresu małej retencji. Praca powinna mieć charakter rozwojowy. 
 3. Praca konkursowa powinna uwzględniać narzędzia edukacyjne umożliwiające zrozumienie wszelkich wartości, jakie niesie ze sobą mała retencja, czym jest naturalna retencja oraz przedstawiać znaczenie ekosystemów wodnych. Wykorzystując metody i formy pracy pozwalające uczniom na poszerzanie ich wiedzy, umiejętności, a także podnoszenie kompetencji.
 4. Praca konkursowa powinna spełniać kryteria poprawności merytorycznej i metodycznej, trwać do 45 min i może zawierać materiały pomocnicze (np. filmy, fotografie, plakaty bądź prezentacje multimedialne).
 5. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 31 października 2021 roku. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nadesłany na konkurs scenariusz nie może być wcześniej publikowany.
 6. Do każdego scenariusza konkursowego powinno być dołączone oświadczenie uczestnika konkursu.
 7. Tekst scenariusza zajęć powinien zawierać: wstęp opisujący temat zajęć, cele zajęć w podziale na ogólny i szczegółowy dla zrealizowania w trakcie lekcji, wskazanie odbiorców, czas trwania zajęć (ustalony i wynosi 45 min.), metody i formy pracy, wykorzystane pomoce dydaktyczne, szczegółowy zapis przebiegu zajęć, podsumowanie, czyli wnioski w obszarze korzyści dydaktycznych i rozwojowych. 
 8. Do prac konkursowych należy dołączyć zgodę na wykorzystanie przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody do celów edukacyjnych i promocyjnych. Podpisanie zgody jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac konkursowych. Prace dostarczane bez zgody nie będą brane pod uwagę.
 9. Prace należy przesyłać na adres e-mailowy: zg@lop.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody.

 4. Nagrody W konkursie zostanie wyłonionych 15 najlepszych projektów scenariuszy zajęć edukacyjnych, które zostaną nagrodzone. Oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych, najlepsze scenariusze zostaną opublikowane w czasopiśmie „Przyroda Polska” oraz ukażą się na stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody.
 5. Ochrona danych osobowych 

 1. Organizator informuje, że dane osobowe podane przez uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.
 6. Postanowienia końcowe Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz do odwołania konkursu, bez podawania przyczyny. Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac konkursowych w celach edukacyjnych i promocyjnych z podaniem autorów. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.  

 XXXIV Konkurs Mój Las 2020/2021 

 
Regulamin
 
Dziękujemy za udział w konkursie laureatom gratulujemy.  Proszę o zapoznanie się z protokołem Komisji Konkursowej.
 
Protokół i część 2

XXXIII Konkurs Mój Las 2019/2020

Regulamin do pobrania
 
 
Protokół
 
Regulamin
ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej
pod hasłem „MÓJ LAS”
XXXII edycja 2018/2019
 
 
regulamin do pobrania
 

XXXI edycja Konkursu Mój Las

 
regulamin do pobrania

XXX edycja konkursu Mój las

 
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku od wielu lat jest oraganiztorem konkursu "Mój Las".

Celem konkursu jest:
- poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej
- zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska
- edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony wartości przyrodniczych
 
Regulamin konkursu do pobrania
 
Podsumowanie etapu regionalnego - do pobrania protokół Komisji