2017 Edukacja

 2017

"Edukacja społeczności lokalnych – bądź przyjacielem przyrody".

Działanie realizowane w ramach projektu miały na celu przede wszystkim ochronę środowiska przyrodniczego naszego regionu.

Głównym terenem działań było województwo kujawsko-pomorskie, a w szczególności powiat włocławski.
Głównym celem projektu było:
*  rozwijanie zainteresowań biologicznych i ekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
*  upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
*  poznawanie przez najmłodszych beneficjentów programu najbliższych walorów przyrodniczych,
*  edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
*  zmiana świadomości mieszkańców miasta Włocławek i dbanie o środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia
*  zmiana nawyków i postaw mieszkańców Włocławka,
Odbiorcami programu byli nauczyciele wszystkich typów szkół, dzieci, młodzież i dorośli zainteresowani aktywnym wypoczynkiem i problemami ochrony środowiska przyrodniczego.
Zakres przeprowadzonych działań:
*  Zatrudniono koordynatora programu, który nadzorował przebieg projektu.
*  Przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
*  Zakupiono materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji programu. Prelekcje-warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, co wiązało się z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do realizacji programu. Konieczny był zakup papieru do drukarek

i kserokopiarek, który został wykorzystany na zaproszenie do udziału  w projekcie, rozsyłanie informacji o planowanych działaniach    i akcjach.
*  Przeprowadzono warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych na temat form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej. W ramach warsztatów zatrudniono trenerów edukacji ekologicznej, z którymi podpisane zostały umowy o dzieło.
*  Zakupiono tablice interaktywne, którymi wyposażono ścieżkę edukacyjną przed siedzibą Ligi Ochrony Przyrody Okręgu we Włocławku.
*  Zakupiono tablice edukacyjne do Sali edukacyjnej.
*  Paletę edukacyjną, która uatrakcyjniła zajęcia realizowane w ramach projektu.
*  Zatrudniono księgowego do finansowego rozliczenia programu.
 
Efekt ekologiczny:
Efektem ekologicznym realizacji programu było to, że na terenie Gminy Włocławek istnieje wiele ciekawych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, które pozwalają na poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższego otoczenia. Warsztaty z zakresu ochrony przyrody inspirowały uczestników i lokalną społeczność do działań na rzecz ochrony przyrody, pozwalały na poznanie walorów przyrodniczo-kulturowymi najbliższych terenów.
Efekt rzeczowy:
1.  Zakup tablic interaktywnych
2.  Warsztaty dla słuchaczy UTW– 10 spotkań – w których udział wzięło 227 osób
3.  Warsztaty dla dzieci i młodzieży – 15 warsztatów – w których udział wzięło 282 osób
4.  Zakup tablic edukacyjnych
5.  Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych
 
Łącznie w projekcie udział wzięło  509 osób.