2013 Aktywna edukacja leśna..

2013 Aktywna edukacja leśna..

Aktywna edukacja leśna na ścieżkach przyrodniczo-leśnych Nadleśnictwa Włocławek"
Na terenie Nadleśnictwa Włocławek istnieje wiele ciekawych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, które pozwalają na poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższego otoczenia.
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku realizowała w roku 2013 projekt "Aktywna edukacja leśna na ścieżkach przyrodniczo-leśnych Nadleśnictwa Włocławek", który finansowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            w Toruniu.
Program ten skierowany był do nauczycieli wszystkich typów szkół, dzieci, młodzieży                         i dorosłych (mieszkańców wsi, małych miasteczek i dużych miast) zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem i problemami ochrony środowiska przyrodniczego.
 Warsztaty z zakresu nauki Nordic Walking, które odbywały się systematycznie w okresie od maja do października, inspirowały uczestników i lokalną społeczność do działań na rzecz ochrony przyrody, pozwalały na poznanie walorów przyrodniczo-kulturowych najbliższych terenów. Program, realizowany był na terenie obszarów bezpośrednio przylegających do miasta Włocławka, co pozwalało promować te tereny pod kątem aktywnego wypoczynku rodzinnego.
 Głównym celem programu było:
·         wykształcenie trenerów, edukatorów przeszkolonych do prowadzenia edukacji na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych Nadleśnictwa Włocławek,
·         rozwijanie zainteresowań biologicznych  i ekologicznych wśród uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
·                  upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
·                  poznawanie przez najmłodszych beneficjentów programu najbliższych walorów przyrodniczych,
·                  edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Działania przeprowadzone w ramach projektu:
* Zatrudniono koordynatora programu, który nadzorował warsztaty edukacyjne i całość programu.                    
*  Zapewniono przewóz uczestników warsztatów Nordic Walking na ścieżkę na terenie Nadleśnictwa Włocławek.
*  Przeprowadzono warsztaty edukacyjne w terenie z zakresu Nordic Walking dla 359 członków LOP – dzieci i osób dorosłych – wykwalifikowanym instruktorem warsztatów był Pan Kazimierz Sikorski.       
*  Do realizacji programu zakupiono materiały dydaktyczne (papier, tonery, długopisy itp.)
*  Przeprowadzono warsztaty w szkołach podstawowych na temat form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów przyrody z terenu Nadleśnictwa Włocławek. Odbyło się 10 warsztatów edukacyjnych w okresie od września do listopada, w których udział wzięło 199 osób.
*  Zakupiono także sprzęt niezbędny do realizacji warsztatów w terenie: 20 par kijków przystosowanych dla różnych grup wiekowych.
*  W porozumieniu z Nadleśnictwem Włocławek opracowano i wydano zeszyt ćwiczeń, który dystrybuowany był podczas zajęć z dziećmi oraz podczas warsztatów dla nauczycieli. Dodatkowo rozdawany był także bezpłatnie w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek oraz w Lidze Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku.
*  Do sprawnej realizacji programu zatrudniono także osobę, która czuwała nad ewidencją i finansowym rozliczeniem programu.
Efekt ekologiczny:
Efektem ekologicznym realizacji programu było to, że na terenie Nadleśnictwa Włocławek istnieje wiele ciekawych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, które pozwalają na poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższego otoczenia. Warsztaty             z zakresu nauki Nordic Walking, prowadzone w terenie inspirowały uczestników i lokalną społeczność do działań na rzecz ochrony przyrody, pozwalały na poznanie walorów przyrodniczo-kulturowych najbliższych terenów. Jest to tym cenniejsze, że dotyczy obszarów bezpośrednio przylegających do miasta Włocławka, co pozwala promować te tereny pod kątem aktywnego wypoczynku rodzinnego. Widocznym efektem była także zmiana postaw            i nawyków wśród uczestników programu.
Program obejmował swym zasięgiem różne grupy wiekowe i zawodowe. Proponował ciekawe formy aktywności dla dzieci i młodzieży różnych środowisk społecznych. Program był realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Efekt rzeczowy:
1.      Zakup kijków do Nordic Walking (20 par).
2.      Warsztaty dla dzieci i młodzieży  z zakresu Nordic Walking– 24 spotkania.
3.      Warsztaty dla dzieci i młodzieży – 10 warsztatów.
4.   Opracowanie i wydanie przewodnika o ścieżkach dydaktycznych Nadleśnictwa Włocławek z zeszytem ćwiczeń– 100 szt.
5.      Zakup materiałów dydaktycznych.
 
W programie wzieło udział 514 uczestników