2015

Programy edukacyjne realizowane w roku 2015

"Edukacja społeczności lokalnych – bądź przyjacielem przyrody"

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku w okresie od 1 marca 2015 do 31 grudnia 2015 roku realizowała program "Edukacja społeczności lokalnych – bądź przyjacielem przyrody".

Głównym celem projektu było:

rozwijanie zainteresowań biologicznych  i ekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,

upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

poznawanie przez najmłodszych beneficjentów programu najbliższych walorów przyrodniczych,

edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,

zmiana świadomości mieszkańców miasta Włocławek i dbanie o środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia

zmiana nawyków i postaw mieszkańców Włocławka, sprzątanie po swoich czworonogach

uświadomienie społeczeństwu jak ważne jest sprzątanie psich odchodów, wskazując możliwość korzystania z woreczków biodegradowalnych.

 

            Odbiorcami programu byli nauczyciele wszystkich typów szkół, dzieci, młodzież i dorośli zainteresowani aktywnym wypoczynkiem i problemami ochrony środowiska przyrodniczego.

 

Zakres przeprowadzonych działań:

Zatrudniono koordynator programu, który nadzorował przebieg projektu.

Przeprowadzono warsztaty edukacyjne w terenie pn. „Nordic Walking ze swoim psem” dla członków LOP – dzieci i osób dorosłych

 

Zakupiono materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji programu. Prelekcje-warsztaty prowadzone były metodami aktywnymi, co wiązało się z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do realizacji programu. Konieczny był zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, który został wykorzystany na zaproszenie do udziału w projekcie, rozsyłanie informacji o planowanych działaniach i akcjach.

Przeprowadzono warsztaty edukacyjne w szkołach podstawowych na temat form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem Obszarów Natura 2000.

I etap projektu „Posprzątaj po swoim psie”
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku brała udział w I edycji konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Anwil dla Włocławka.
Rada programowa Fundacji pozytywnie oceniła projekt pn. „Posprzątaj po swoim psie”, Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 000,00 zł.
Projekt realizowany był od 27 października 2014 roku do 20 sierpnia 2015 roku.
Głównym celem projektu była zmiana świadomości mieszkańców miasta Włocławek i dbanie o środowisko przyrodnicze najbliższego otoczenia. Dzięki realizacji projektu nastąpiła zmiana nawyków i postaw, a także mieszkańcy poprzez kampanię uświadomieni zostali jak ważne dla środowiska przyrodniczego jest sprzątanie po swoich czworonogach.
Grupą docelową projektu było społeczeństwo lokalne, zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Poprzez wystawienie dystrybutorów z woreczkami na psie odchody chcieliśmy zwrócić społeczeństwu uwagę na konieczność dbania o najbliższe otoczenia.
Głównym działaniem w projekcie był zakup dystrybutorów z woreczkami na psie odchody, które umieszczone były w miejscach wyznaczonych przez Urząd Miasta Włocławek w porozumieniu z władzami spółdzielni mieszkaniowych.
W ramach projektu przeprowadzone były warsztaty edukacyjne dla mieszkańców miasta Włocławek – dzieci i osób dorosłych – warsztaty w terenie. Na spacer z kijkami nordic walking uczestnicy zabierali będą swoje psy. Instruktorem warsztatów był Pan Kazimierz Sikorski, wykwalifikowany trener współpracujący z Ligą Ochrony Przyrody od wielu lat.
Głównym działaniem promocyjnym projektu było wydanie plakatów dotyczących sprzątania po swoim psie. Plakaty te rozwieszono we wszystkich szkołach włocławskich, spółdzielniach mieszkaniowych, siedzibie Ligi Ochrony Przyrody Okręgu we Włocławku, Urzędzie Miasta Włocławek. Uczestnicy projektu otrzymali także torby ekologiczne promujące projekt.
Do promocji projektu została uruchomiona zakładka internetowa na stronie www.lop.wloclawek.pl pn. „Posprzątaj po swoim psie”. W zakładce znajdują się wszystkie informacje dotyczące projektu.
 

 

Znak Natury

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku w roku 2015 kontynuowała realizację projektu Ligi Ochrony Przyrody Zarządu Głównego w Warszawie pn. "Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki".

 
 
więcej o projekcie