AKTYWNI WŁOCŁAWIANIE RAZEM DLA ZDROWIA I PRZYRODY

AKTYWNI WŁOCŁAWANIE RAZEM DLA ZDROWIA I PRZYRODY

 
 

Projekt  „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody" 

realizowany jest przez  „Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku"

w ramach  LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek,

 ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: 11. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność

 11.1  Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

  Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 47 240,00 zł.

 

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 r.

 

Celem naszego projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z ich otoczeniem przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych miasta. Beneficjenci zostaną włączeni w działania społeczne na rzecz miasta poprzez tworzenie ogrodu - miejsca, w którym będą mogli spędzać czas. Przyczyni się to do ich aktywizacji społecznej , grupy zagrożonej wykluczeniem. Ogród stanie się odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zachęcając ich do wyjścia z domów i spędzenia czasu w otoczeniu kolorowych i pachnących kwiatów. Ideą ogrodu jest to, żeby mieszkańcy mogli poczuć się w nim jak w prywatnym ogrodzie.

 

Cel szczegółowy: Podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej w okresie do 31.12.2023 r.

 

Zadanie w ramach naszego projektu zrealizuje ten cel poprzez zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz środowiska. Beneficjenci wspólnymi siłami stworzą miejsce rekreacji i wypoczynku, które jednocześnie będzie przyjazne środowisku. Wspólna praca będzie promować aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

Projekt służy zrealizowaniu lokalnej inicjatywy, która stanowić będzie odpowiedź na potrzeby mieszkańców i miasta.

 

Przedsięwzięcie pozwoli włączyć grupy defaworyzowane w działania proekologiczne. Zorganizowana grupa osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem dzięki udziałowi w lokalnym projekcie zostanie zaktywizowana do działań na rzecz lokalnego środowiska.

 

Projekt przewiduje organizację warsztatów proekologicznych. Przeprowadzone zostaną w wersji teoretycznej (uczestnicy poznają podstawy stworzenia ogrodu) i zajęć praktycznych (taki ogród stworzą) oraz promującej inicjatywę.
Celem projektu jest przekazanie podstaw do stworzenia ogrodu przyjaznego owadom.
Zorganizowanie ogrodu od podstaw wykształci poczucie odpowiedzialności za to miejsce i podniesie samoocenę. W celu udzielenia wsparcia w realizacji swoich zainteresowań proekologicznych planuje się zorganizowanie warsztatów usprawniających funkcje ruchowe i manualne niezbędne do wykonywania działań praktycznych podczas zakładania i pielęgnacji ogrodu. Będą to warsztaty grupowe i/lub indywidualne z fizjoterapeutą, psychologiem, diabetykiem, doradcą. Ze względu na COVID 19 wszystkie warsztaty grupowe będą prowadzone w grupach zapewniających reżim sanitarny.

 

Grupą docelową projektu są mieszkańcy miasta Włocławek:

– dorosłe osoby niepełnosprawne i osoby korzystające z pomocy MOPR.

W działania będą zaangażowane osoby z otoczenia beneficjentów oraz wolontariusze.

 

 

 

AKTYWNI WŁOCŁAWIANIE RAZEM DLA ZDROWIA I PRZYRODY

 

Jeśli jesteś osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym (z niepełnosprawnością,
korzystającą z pomocy społecznej) lub osobą z otoczenia osoby zagrożonej,
zamieszkującą na terenie Włocławka, zgłoś się do udziału w projekcie Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody".
Projekt „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody" realizowany jest przez „Ligę Ochrony
Przyrody Okręg we Włocławku "w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączeniespołeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 47 240,00

Oferujemy udział w warsztatach z dietetykiem, terapeutą, fizjoterapeutą (indywidualne i grupowe),
psychologiem oraz przyrodnikiem. Efektem warsztatów będzie ogród przyjazny ludziom i owadom.
Zajęcia odbywały się będą na ternie Kujawskiej Szkoły Wyższej, w okresie od 01.05.2021 do 31.08.2021.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego, oświadczenia
o przetwarzaniu danych osobowych oraz zaświadczenia o niepełnosprawności (osoby z otoczenia formularz
rekrutacyjny i oświadczenie o przetwarzaniu danych).

 

Tylko do 12.04.2021r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie "Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody".

Chętni  powinni dostarczyć następujące dokumenty (formularz rekrutacyjny, oświadczenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności) do: Biura LOP ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek w dniach 8.04.21-12.04.21 godzinach 9:00 -13:00 lub przesłać pocztą.

lub Centrum rehabilitacji Fizjo-fit Kujawskiej Szkoły Wyższej ul. Okrzei 94A 87-800 Włocławek w godzinach pracy centrum lub przesłać mailem lop.wloclawek @interia.pl ( skan formularza, oświadczenia i zaświadczenia, lub podpisany podpisem zaufanym)

 Ze względu na pandemię dopuszczamy przesłanie formularza mailem bez podpisu. Formularz zostanie podpisany podczas podpisywania umów.

 

1. Formularz rekrutacyjny kandydata projektu objętego grantem

Formularz rekrutacyjny dla osoby z otoczenia

2. Oświadczenie dot  RODO

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie osoby z otoczenia

3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Copyright ©2017
 
Liga Ochrony Przyrody, All Rights Reserved.
Zdjęcie na stronie głównej Andrzej Składanowski
Liga Ochrony Przyrody 
Okręg we Włocławku
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Polska
Nr KRS : 0000818518
REGON: 385069401
NIP:8883144290
Tel.: 54 232 76 82
Fax: 54 411 09 95
email: lop.wloclawek@interia.pl
 
 
 
Liczba odwiedzin: 120