Jak zostać członkiem LOP

Jak zostać członkiem LOP

Jak zostać członkiem LOP

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE LIGI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie Ligi dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
  2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

 

                                                          § 13


1. Członkiem zwyczajnym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów  i zadań Ligi, zobowiązuje się przestrzegać niniejszy statut i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ligi oraz opłaci składkę roczną.


2. Członek zwyczajny:

1) mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, posiada w Lidze bierne i czynne prawa wyborcze,
2) będący małoletnim w wieku od 16 do 18 lat, posiada w Lidze bierne i czynne prawa wyborcze, jednakże w jej władzach większość muszą stanowić członkowie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) będący małoletnim w wieku poniżej 16 lat może, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Ligi, jednakże bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Ligi. Jeżeli jednostka organizacyjna Ligi zrzesza wyłącznie członków poniżej 16 lat, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki Koła/Klubu. Jednostka ta działa pod opieką pełnoletniego członka Ligi, zatwierdzonego przez Zarząd
Okręgu.

4) Członkiem wspierającym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo oraz osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która dla poparcia działalności Ligi złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Ligi, uznaje Statut Ligi, opłaciła składkę roczną lub zadeklarowała pomoc merytoryczną i rzeczową.


2. Przyjęcie i skreślenie członka wspierającego następuje na podstawie:
1) decyzji Zarządu Okręgu,

2) decyzji Zarządu Głównego, w przypadku zagranicznej osoby prawnej.


§15


1. Członkami Honorowymi Ligi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Ligi.

2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

3. Pozbawienie godności Członka Honorowego może nastąpić jedynie w wyniku Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.
4. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.


§16


1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Ligi z zastrzeżeniem §13 ust. 2 pkt 2 i 3,
2) korzystać z pomocy Ligi dla realizacji celów statutowych,

3) uczestniczyć w pracach Ligi oraz otrzymywać informacje o jej działalności i korzystać z informacji będącej w jej posiadaniu,

4) zgłaszać wnioski i przedstawiać propozycje dotyczące działalności Ligi,

5) nosić odznakę organizacyjną Ligi i odznaki honorowe Ligi.

2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa pełnoletniego członka zwyczajnego, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie Honorowi posiadają pełne prawa członkowskie.


§17


Do podstawowych obowiązków członków należy:

1. Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych Ligi.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Ligi.
3. Opłacanie składki członkowskiej, z wyjątkiem Członków Honorowych.
4. Przestrzeganie zasad etyki.


§18


1. Członkostwo Ligi ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie:
a) Zarządowi Koła /Klubu lub Oddziału przez członka zwyczajnego,
b) Zarządowi Koła /Klubu, Oddziału lub Okręgu przez członka wspierającego,
2) śmierci członka zwyczajnego lub wspierającego, likwidacji członka wspierającego będącego osobą prawną,

3) skreślenia z listy członków przez Zarząd Koła/Klubu, Oddziału lub Okręgu, z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku,

4) wykluczenia z Ligi na mocy postanowienia Sądu Koleżeńskiego Okręgu z powodu:
a) działalności na szkodę Ligi,
b) naruszania statutu Ligi,
c) nieprzestrzegania uchwał i regulaminów,
d) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, do zarządu bezpośrednio wyższego stopnia.
3. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego Okręgu o wykluczeniu z Ligi przysługuje 30-dniowy termin odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego.§ 50

Składki członkowskie są ustalane w wysokości określonej przez Zarząd Główny. Stanowią one dochód Okręgów oraz Zarządu Głównego w proporcjach uchwalonych przez Zarząd Główny.

 
Składki roczne na dany rok kalendarzowy wynoszą:
 a) dla dorosłych - 20 zł. 
b) dla dzieci – 5 zł.


Jak to wygląda w praktyce:
Dorosłe osoby po wypełnieniu deklaracji i opłaceniu składki w biurze LOP, we Włocławku, ul. Komunalna 4 otrzymują legitymację. Przedłużenie członkostwa - po opłaceniu indywidualnych składek (przystawienie pieczątki w legitymacji )  może dokonywać prezes Koła lub inna osoba w biurze LOP.

Organizatorem Szkolnego Koła LOP może być nauczyciel każdego przedmiotu. Uzgadnia z dyrektorem szkoły zamiar utworzenia SK LOP. Zbiera składki od uczniów i z listą dokonuje wpłaty w biurze LOP, jednocześnie wypełnia deklarację dla siebie i opłaca składkę i otrzymuje młodzieżowe legitymacje indywidualne.

Dzieciom może przedłużać członkostwo opiekun ich SK.

Zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież dokonują wyboru Zarządu Koła zgodnie ze statutem, t.j.

ROZDZIAŁ VI

PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE LIGI

 

§ 45

Podstawowymi jednostkami Ligi są:
1. Przedszkolne, Szkolne Koło /Szkolny Klub Ligi
2. Koło /Klub Ligi.

§ 46

1. Przedszkolne Koło, Szkolne Koło/Szkolny Klub Ligi jest podstawową jednostką organizacyjną w przedszkolach i szkołach, w której członkowie realizują cele i zadania Ligi, mogą one być tworzone za zgodą władz szkolnych.

2. Opiekę nad działalnością Przedszkolnego, Szkolnego Koła/Szkolnego Klubu sprawuje opiekun - członek Ligi, wyłoniony z grona pedagogicznego.

§ 47

1. Koło/Klub Ligi jest podstawową jednostką organizacyjną Ligi, w której członkowie realizują cele i zadania Ligi na terenie swojego działania.

2. Koło/Klub Ligi powinno liczyć co najmniej osiem osób i może być organizowane w każdym środowisku (w miejscu zamieszkania, pracy, nauki itp.).

3. Koło Ligi składa informacje o swojej działalności we właściwym Zarządzie Oddziału.

§ 48

1. Władze jednostek podstawowych Ligi są następujące:

1) w przypadku jednostek liczących do 100 członków – Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarządy Szkolnych Kół/Szkolnych Klubów składają się z 3 członków: Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika,

3) Zarządy Kół składają się z trzech członków – Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

2. Kadencja podstawowych jednostek Ligi trwa pięć lat - dla kół członków dorosłych, oraz dwa lata - dla kół przedszkolnych, szkolnych i szkolnych klubów.

 

Pobierz Plik:

Pobierz
(Deklaracja członkowska)